­

About webadmin

This author has not yet filled in any details.
So far webadmin has created 193 blog entries.

เดือนพฤษภาคม 2560

8 มิถุนายน 2017|

ประชุมพัฒนาท้องถิ่นการเกษตรพระนคร ครั้งที่ 1

8 มิถุนายน 2017|

นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายเทพชัย ปรีสง่า รองประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร คนที่ 1 และสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมตามระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นการเกษตรพระนคร ครั้งที่ 1/2560 ร่วมกับกองส่งเสริมอาชีพ สานักพัฒนาสังคม วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสานักพัฒนาสังคม ชั้น 3 กรุงเทพมหานคร

ประสานกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพพื้นที่ 1(ยุวเกษตร)

8 มิถุนายน 2017|

นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ นายรอสลัน คุ้มบ้าน หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สานักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าประสานงานกับหัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานครและผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่1 ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร และสานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่1 เพื่อให้ความรู้ด้านบัญชีฟาร์มและด้านการรวมกลุ่มแก่นักเรียนในโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรและทายาทเกษตรกร ประจาปีงบประมาณ 2560 โดยคัดเลือกโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยกาหนดแผนปฏิบัติงานและแผนการสอนในเดือนมิถุนายน 2560 นี้

field day เขตตลิ่งชัน ร่วมกับสำนักงานพื้นที่3

8 มิถุนายน 2017|

นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และ นายรอสลัน คุ้มบ้าน หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2560 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสานักงานเกษตรพื้นที่ 3 และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นฤดูกาลผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาทีเหมาะสมกับพื้นที่ในการวางแผนการผลิต การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพการลดความเสี่ยงของผลผลิต การเชื่อมโยงเครือข่าย การบริหารจัดการ และเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่

field day เขตหนองจอก ร่วมกับสำนักงานเกษตรพื้นที่ 1

8 มิถุนายน 2017|

นายรอสลัน คุ้มบ้าน หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ นางอรุณี สมานตระกูล นักวิชาการเกษตร สานักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนหัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2560 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสานักงานเกษตรพื้นที่ 1 และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเขตหนองจอก แขวงคลองสิบสอง กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นฤดูกาลผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาทีเหมาะสมกับพื้นที่ในการวางแผนการผลิต การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพการลดความเสี่ยงของผลผลิต การเชื่อมโยงเครือข่าย การบริหารจัดการ และเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่

ฝึกอบรมหลักสูตรเครีอข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐ ร่วมกัย สำนักงาน ป.ป.ส.

8 มิถุนายน 2017|

นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สานักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐ” รุ่นที่ 4 ร่วมกับสานักงาน ป.ป.ส. ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กับสานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และการมอบนโยบาย โดยนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม/ผอ.ศอ.ปส. วันที่ 24 พ.ค.60 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในโทษและพิษภัยของยาเสพติด, เพื่อให้ผู้เข้าร่วมารฝึกอบรมมีแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน และรับทราบบทบาทของเครือข่ายเกษตรกร,เพื่อให้ได้รับทราบช่องทางการประสานและสนับสนุนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

field day เขตภาษีเจริญร่วมกับสำนักงานพื้นที่4

8 มิถุนายน 2017|

นายรอสลัน คุ้มบ้าน หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2560 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสานักงานเกษตรพื้นที่ 4 และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เขตภาษีเจริญ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นฤดูกาลผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาทีเหมาะสมกับพื้นที่ในการวางแผนการผลิต การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพการลดความเสี่ยงของผลผลิต การเชื่อมโยงเครือข่าย การบริหารจัดการ และเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่

โครงการป้องกันกำจัดศัตรูพืชมะพร้าว ร่วมกับสำนักงานเกษตรพื้นที่1

8 มิถุนายน 2017|

นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ นายรอสลัน คุ้มบ้าน หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร, นางอรุณี สมานตระกูล นักวิชาการเกษตรเจ้าหน้าที่สานักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธีเปิดงานการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันกาจัดศัตรูพืชมะพร้าว (หนอนหัวดา) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เขตหนองจอก แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสานักงานเกษตรพื้นที่ 1 ได้จัดงานวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันกาจัดศัตรูพืชมะพร้าว (หนอนหัวดา) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อร่วมกันรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไปร่วมกันป้องกันกาจัดศัตรูมะพร้าวด้วยวิธีผสมผสาน และเพื่อรณรงค์ให้เกษตรเจ้าของสวนมะพร้าวและพืชตระกูลปาล์มอื่นๆ นามาตรการป้องกันกาจัดศัตรูมะพร้าวด้วยวิธีผสมผสานไปใช้และเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูมะพร้าวอย่างต่อเนื่อง

ประชุมเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4 ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7 มิถุนายน 2017|

นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ นายรอสลัน คุ้มบ้าน หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าประชุมตามระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร แขวงบางขุนนนท์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อทราบแผนปฏิบัติงานในการดาเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ,แผนปฏิบัติงานในการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่, แผนปฏิบัติงานในการดาเนินงานช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง, การดาเนินงานช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

อบรมตอนกิ่ง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ร่วมกับกลุ่มองค์กรเกษตรกรศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยเชิงเกษตรแสงตะวัน

7 มิถุนายน 2017|

นางอรุณี สมานตระกูล นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่สานักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้รับมอบหมาย ตามคาสั่งของ นายรอสลัน คุ้มบ้าน หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร จัดอบรมกิจกรรมการเสียบยอด การตอนกิ่ง และการติดตา เพื่อนากิ่งพันธุ์จาหน่าย การแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชีวภาพใช้ในครัวเรือน ร่วมกับกลุ่มองค์กรเกษตรกรศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวัน แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ร่วมกันให้ความรู้ด้านการเกษตร ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวัน แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เพื่อเกษตรกรสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมเกษตร โดยยกระดับและสร้างให้เกิดความแตกต่างของสินค้าเกษตรหรือกรรมวิธีการผลิต แปรรูป การตลาดที่แตกต่าง เพื่อมูลค่าให้สูงขึ้น สร้างความเข็มแข็งในกลุ่มองค์กร และขยายผลการผลิตสู่เกษตรกรและชุมชน